Home      SILA      Privacy/AVG      Vragen     SILA-registratie be╦indigen     Contact
 

Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie

De afkorting SILA staat voor Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. De SILA is opgericht ter ondersteuning van de administraties van de deelnemende kerken.
In 1994 verdween de vermelding van kerkelijke gezindte uit het bevolkingsregister. Dat was een beslissing van de overheid, uit privacyoverwegingen. De regering vond het niet langer nodig bij te houden of burgers lid zijn van een kerkgenootschap en zo ja welk.
Dat was vervelend voor de lokale kerken in Nederland, want die konden bij de burgerlijke gemeenten tegen een kleine vergoeding mutaties in de gegevens van hun kerkleden opvragen.
Enerzijds wilde de overheid recht doen aan de vernieuwing in het denken over privacy, anderzijds wilde zij de kerken niet dwarszitten.

De kerken kwamen met een prachtige oplossing: de SILA en de 'SILA-stip'. Bij de burgerlijke gemeente staat nu achter de naam van iedere burger die lid is van één van de bij de SILA aangesloten kerken een 'SILA-stip'. Die stip betekent dat de betrokkene is opgenomen in de SILA-administratie, een verzameladministratie van kerkleden. De burgerlijke gemeenten, die aan die stip niet kunnen zien bij welk kerkgenootschap iemand met zo'n SILA-stip hoort, verstrekken aan de verzameladministratie SILA de mutaties over die burgers.
Bij de SILA weet men wél wie bij welke kerk hoort en zo kan de SILA de mutaties doorsturen naar de betrokken kerk.
Bij het opzetten van de SILA-administratie is aan alle kerkleden deze oplossing uitgelegd en is iedereen in de gelegenheid gesteld desgewenst bezwaar te maken tegen opname in de SILA-administratie.

De SILA meldt zelf ook mutaties aan de burgerlijke gemeenten: nieuwe kerkleden en 'bedankjes'. Voor deze mensen wordt respectievelijk een SILA-stip geplaatst of weggehaald. Die meldingen komen uit de deelnemende kerkgenootschappen, uiteindelijk van de betrokkenen zelf .

De SILA is op deze manier uitsluitend een koppelcentrum voor mutatieverkeer tussen de burgerlijke gemeenten en de deelnemende kerkgenootschappen. Het mutatieverkeer tussen de SILA en de kerken verloopt via de centrale bureaus van de deelnemende kerkgenootschappen. Elk deelnemend kerkgenootschap regelt zelf zijn eigen kerkledenadministratie.

Het mutatieverkeer in beeld
Uitgebeeld is de hoofdstroom van mutaties vanuit de burgerlijke gemeenten ('gemeentehuizen'). Andersom gaat er natuurlijk ook een stroom aanmeldingen van de kerken richting gemeentehuizen wegens nieuwe leden en afmeldingen ('bedankjes').


Deelnemende kerkgenootschappen
De Protestantse Kerk in Nederland,
de Rooms-Katholieke Kerk,
de Algemene Doopsgezinde Sociëteit,
de Oud-Katholieke Kerk van Nederland,
de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland,
de Nieuw-Apostolische Kerk en
het Leger des Heils.

Bestuur SILA

DAGELIJKS BESTUUR
dhr. mr. J.L.W.M. Zuijdwijk (voorzitter)
dhr. A.R. Visser (vicevoorzitter)
dhr. drs. A.J. Heij (penningmeester)
dhr. drs. H.W. Stenvers (secretaris)

ALGEMEEN BESTUUR
namens de Protestantse Kerk in Nederland
mevr. drs. H.M. van Duijn-Vinke
dhr. drs. A.J. Heij (penningmeester)
dhr. A.R. Visser (vicevoorzitter)
namens de Rooms-Katholieke Kerk
dhr. mr. J.C.G.M. Bakker
dhr. R.G.W. Cornelissen
dhr. mr. J.L.W.M. Zuijdwijk (voorzitter)
namens de Algemene Doopsgezinde Sociëteit
dhr. drs. H.W. Stenvers (secretaris)
namens de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
mevr. M. Roobol
namens de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland
dhr. L.H.M. Truyman
namens de Nieuw-Apostolische Kerk
dhr. R.D. Vis
namens het Leger des Heils
dhr. P.J. Jansen


SILA-staf
dhr. D. Breekveldt (directeur)
mevr. E. Renting-Visser
mevr. J.E. Maasse-Treep

Bericht bijgewerkt op 5 oktober 2023